ARTIKEL 1: DEFINITIES

Algemene Voorwaarden StucDeal.nl

 • StucDeal.nl of haar rechtsopvolger.
 • Opdrachtgever: Degene die aan StucDeal.nl opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, en/of leveren van zaken.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die StucDeal.nl met de opdrachtgever sluit.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen. Eventuele verwijzingen naar de eigen voorwaarden van de opdrachtgever binden StucDeal.nl niet.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle meerwerk, hieronder wordt verstaan: het werk dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst bovenop het overeengekomen werk komt. In het algemeen zal voor de uitvoerig van meerwerk de voorafgaande opdracht van de opdrachtgever worden gevraagd. Doch indien onmiddellijke uitvoering van meerwerk noodzakelijk is wordt de opdracht daartoe in de oorspronkelijke opdracht geacht te zijn begrepen en kunnen de kosten daarvan in rekening van de opdrachtgever worden gebracht.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Een overeenkomst tussen partijen gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan, of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.

ARTIKEL 3: OFFERTES

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend.
 2. Afbeeldingen, berekeningen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de offerte afwijkende aanvaarding StucDeal.nl niet. De overeenkomst komt in dat geval tot stand conform de offerte van StucDeal.nl, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na de datum van de schriftelijke bevestiging door StucDeal.nl zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
 4. Indien een offerte niet wordt gevolgd door een opdracht aan StucDeal.nl zal de opdrachtgever, de desbetreffende offerte met de daarbij eventueel gevoegde ontwerpen, tekeningen, en verdere documentatie binnen 14 dagen nadat vaststaat dat de opdrachtgever van de offerte geen gebruik zal maken, aan StucDeal.nl retourneren.
 5. Alle bescheiden en bijlagen zijn en blijven eigendom van StucDeal.nl. Zij mogen zonder toestemming van StucDeal.nl nimmer aan derden worden getoond, afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden. En dienen op verzoek van StucDeal.nl terstond te worden teruggegeven.
 6. Indien offertes zijn gebaseerd op gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt, dan wel heeft doen verstrekken en deze onjuist blijken te zijn komen alle daaruit ontstane schade en extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De gemaakte offertes voor 2022-2023 zijn 2 weken geldig. Daarna vervalt dit aanbod.
 8. De genoemde meters voor stucen en andere werkzaamheden in de desbetreffende getekende offerte kunnen niet op het laatste moment geannuleerd worden

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten.
 2. Als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst gelden onder meer een schriftelijke mededeling van de opdrachtgever, en/of een schriftelijke opdrachtbevestiging van StucDeal.nl. In het geval van een mondelinge overeenkomst is dit, kennisname van de opdrachtgever van het feit dat StucDeal.nl met de werkzaamheden is begonnen of de zaken heeft geleverd zonder dat de opdrachtgever daartegen binnen 8 dagen schriftelijk heeft gereageerd.

ARTIKEL 5: LEVERING

 1. Start en einddatum van de werkzaamheden kunnen 2 tot 3 dagen uitlopen
 2. De werkzaamheden zullen worden verricht, en/of de zaken zullen worden geleverd binnen de bepaalde termijn van de ondertekende offerte/ overeenkomst. De overeengekomen termijn gaat in zodra StucDeal.nl de totstandkoming van de overeenkomst heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
 3. De termijnen worden opgegeven bij benadering. Overschrijding ervan geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij de wet zich daartegen verzet.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De opdrachtgever zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder of de curator terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan StucDeal.nl dat zij eigenaar van die zaken is.
 2. Zolang StucDeal.nl op de opdrachtgever nog enige vordering heeft betreffende de prijs, dan wel enig ander tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van een overeenkomst cq openstaande factuur, blijven alle geleverde en gemaakte materialen omtrent stukadoor en afbouwswerken eigendom van StucDeal.nl. Bij het in gebreken blijven van de totale factuur op eigen beweging van StucDeal.nl in combinatie met de politie of andere overheidsinstellingen op dat moment noodzakelijk de materialen mogen worden verwijderd van wanden en plafonds en dergelijke wat met het werk van StucDeal.nl te maken heeft.

ARTIKEL 7: VOORZIENINGEN TE TREFFEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:
  • de werkzaamheden en voorzieningen, welke volgens de overeenkomst door of namens hem dienen te worden verzorgd tijdig gereed zijn, zodat de door StucDeal.nl te verrichten werkzaamheden geen vertraging oplopen;
  • Indien werd overeengekomen dat StucDeal.nl de werkzaamheden bij de opdrachtgever of elders moet verrichten. StucDeal.nl zijn werkzaamheden kan aanvangen zodra hij op de plaats van de werkzaamheden is aangekomen, alsmede dat StucDeal.nl in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden gedurende de normale werkuren te verrichten en bovendien buiten de normale werkuren indien StucDeal.nl zulks noodzakelijk acht, mits StucDeal.nl zulks tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
   • er op de plaats van de werkzaamheden desverlangd een afsluitbare gelegenheid is voor de opslag van materiaal en gereedschappen;
   • de plaats van de werkzaamheden aan de door de daaraan door de wet of anderszins gestelde eisen voldoet;
   • StucDeal.nl tijdig en kosteloos kan beschikken over de ter plaatse aanwezige hulpmiddelen, zoals elektriciteit, en water.
   • Alle ruimtes moeten 100 procent leeg zijn en in zijn geheel klaar staan.
   • Een waterpunt waar een emmer onder past, 1 stroompunt en een toilet dient in een woning aanwezig te zijn.
   • Door de opdrachtgever gevraagde extra werkzaamheden buiten offerte worden met uurtarieven berekend.
 2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat binnen overeengekomen termijn geen andere partij in de woning aanwezig is en werkzaamheden verricht. Binnen overeengekomen termijn zullen alleen StucDeal.nl stukadoors werkzaamheden verrichten.
 3. Eventuele extra kosten, veroorzaakt doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Voor eventuele vertraging van niet op tijd opgeleverde opdracht binnen overeengekomen termijn door een andere partij werkzaamheden is StucDeal.nl niet voor verantwoordelijk is en eventueel de overschrijding en de omvang van de schade. Door de Overschrijding ervan geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij de wet zich daartegen verzet.

ARTIKEL 8: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken worden geacht te zijn verricht cq. geleverd, nadat zij volledig zijn uitgevoerd cq. geleverd en/of aan de opdrachtgever daar van mededeling is gedaan. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de opdrachtgever binnen 14 lagen dagen na de uitvoering cq. levering en/of mededeling schriftelijk bericht geeft dat en waarom hij met de verrichte werkzaamheden cq. geleverde zaken niet akkoord gaat.
 2. Rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens StucDeal.nl vervallen door verloop van één jaar na uitvoeringsdatum.

ARTIKEL 9: PRIJZEN

 1. De prijzen van StucDeal.nl zijn steeds exclusief B.T.W., De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijgingen als gevolg van verhoging van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten en B.T.W., kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.
 2. Voor nieuwbouw geld een btw-tarief van 21% en voor specifieke klussen aan woningen die ouder zijn dan twee jaar geldt een btw-tarief van 9%. Dit geldt voor klussen zoals stucwerk en schilderwerk. De werkzaamheden die hier niet onder vallen zoals het plaatsen van gipswanden, hoeklijnen zijn belast met een tarief van 21%.
 3. Als speciale situaties zich voordoen zoals bijv. ruimtes hoger dan 3 meter of de aanwezigheid van nissen etc. Als een speciale situatie zich voordoet dient door de opdrachtgever aangeven aangezien dit extra kosten met zich mee kan brengen.
 4. Voor stucen en latex spuiten van muren/plafonds die hoger dan 3 meter zijn geldt een toeslag.
 5. StucDeal.nl vraagt geen aanbetaling voor aanvang van de werkzaamheden.

ARTIKEL 10: BETALING

 1. StucDeal.nl factureert pas als alle werkzaamheden uitgevoerd en afgerond zijn na oplevering. De verrichte diensten door StucDeal.nl wordt binnen een week naar de afgeronde werkzaamheden gefactureerd aan opdrachtgevers.
 2. De opdrachtgevers dienen hun factuur te voldoen binnen 14 dagen of anders overeengekomen. Ondanks ontevredenheid bij de klant over eventuele reparaties dient de factuur altijd eerst volledig te worden voldaan. Waarna een afspraak kan worden gemaakt voor een eventuele oplossing.
 3. De vordering tot betaling van de prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen wordt gelegd, alsmede indien bewind over een (deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, de opdrachtgever (of, indien deze in een vennootschap onder firma of besloten vennootschap in liquidatie verkeert, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.
 4. Wanneer betaling niet plaats vindt op de overeengekomen dag is StucDeal.nl gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen ten bedrage van 3% per maand – gerekend vanaf de factuurdatum, over het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend
 5. StucDeal.nl is voorts gerechtigd alle incassokosten van de opdrachtgever te vorderen, die door niet of niet tijdige betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 6. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is StucDeal.nl, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet, althans niet tijdig in staat zal zijn om betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever daartoe des verzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door StucDeal.nl te stellen redelijke termijn. Indien de opdrachtgever met zodanige zekerheidstelling in gebreke blijft heeft StucDeal.nl het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van StucDeal.nl onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd. Voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers van StucDeal.nl, transportmoeilijkheden, ziekte, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van StucDeal.nl of diens leveranciers.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKNEID

 1. StucDeal.nl is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van StucDeal.nl, met dien verstande dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waartegen StucDeal.nl is verzekerd, of gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.
 2. Behoudens opzet of grove schuld is StucDeal.nl niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever, verband houdende met, of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden. Onder indirecte schade wordt mede, doch niet uitsluitend, geacht te zijn begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.
 3. StucDeal.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
 4. StucDeal.nl is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door advies en/of voorlichting door StucDeal.nl.
 5. De opdrachtgever vrijwaart StucDeal.nl voor aanspraken van derden wegens schade, welke schade (in)direct is veroorzaakt door werkzaamheden StucDeal.nl.
 6. Indien StucDeal.nl gebruik maakt/ genoodzaakt is gebruik te maken van materialen/ hulpmiddelen verstrekt door de opdrachtgever of derden aangetrokken door de opdrachtgever, is StucDeal.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van foutief gebruik van het desbetreffende materiaal. Ook schade die voortvloeit uit slecht onderhoud van dit materiaal valt op generlei wijze te verhalen op StucDeal.nl.

ARTIKEL 13: GARANTIE

 1. StucDeal.nl staat niet garant voor eventuele voorkomende scheurtjes in de nieuwbouwwoningen naar oplevering. En geeft ook geen garantie.
 2. StucDeal.nl staat in voor de deugdelijkheid van de door haar te verrichten werkzaamheden.
 3. Bij gebleken ondeugdelijk verrichte werkzaamheden of geleverde zaken heeft StucDeal.nl de keus, om de werkzaamheden te herstellen, of de opdrachtgever een korting te verlenen.
 4. Op StucDeal.nl rust vorenstaande verplichting niet indien de gebreken of defecten zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, of door oorzaken die zich voordoen na onderhoud en/of reparatie door anderen dan StucDeal.nl, alsmede in geval sprake is van gebreken ontstaan door andere oorzaken die buiten de controle van StucDeal.nl.
 5. Door StucDeal.nl verrichte stukadoorswerkzaamheden werk kan en mag niet met strijklicht beoordeeld worden. Stucwerk is handwerk en wordt ook beschouwd als zodanig. De algemene richtlijnen zijn als volgt: https://www.tbafbouw.nl/publicaties/publicatie/ Oppervlaktebeoordelingscriteriastukadoorswerk-

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle overeenkomsten en/of offertes tussen StucDeal.nl en de opdrachtgever en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten en/of offertes waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden beslecht door de daarvoor bevoegde rechter.

ARTIKEL 15.  BOUWVAK

Tijdens de bouwvak zijn alle stukadoors van StucDeal.nl met bouwvak. Begin van de bouwvak zijn alle stukadoors van StucDeal.nl met 4 weken op vakantie. In deze bouwvak periode neemt StucDeal.nl geen opdracht aan. De opleveringen van nieuw-oud woningen die ten tijde van bouwvak plaatsvinden worden niet uitgevoerd. De werkzaamheden van woningen die ten tijde van bouwvak opgeleverd zijn dient naar de bouwvak uitgevoerd worden.